Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2009

Παράνομη η κράτηση των ασυνόδευτων ανηλίκων στην Παγανή - Δελτίο Τύπου

Η επικαιροποίηση του ζητήματος της κράτησης των ασυνόδευτων ανηλίκων αιτούντων άσυλο, υπό συνθήκες απάνθρωπες κι εξευτελιστικές φέρνει την Ελλάδα προ των ευθυνών της για σοβαρά εγκλήματα. Πέραν της αυτονόητης κοινωνικής του διάστασης (είναι σαφής σε όλους μας ο παράλογος κι ανήθικος χαρακτήρας της στοίβαξης απελπισμένων παιδιών σε σύγχρονα κολαστήρια, όπως αυτό της Παγανής), η οποία πήρε διαστάσεις και στα Μ.Μ.Ε. μέσα στον τελευταίο μήνα, τίθεται, παράλληλα, μια σοβαρότατη πτυχή του θέματος που φαίνεται να μην έχει γίνει ακόμη αντιληπτή. Αυτή των κατάφωρων παραβιάσεων, από τη χώρα μας, τόσο του διεθνούς όσο και του κοινοτικού Δικαίου. Δείχνουμε δε να παραγνωρίζουμε επιδεικτικά τις πάσης φύσεως σχετικές με τους πρόσφυγες υποχρεώσεις μας, με δυο κύριους τρόπους: είτε δεν εφαρμόζουμε αυτά που ψηφίζουμε υπέρ τους, είτε «ψευδοενσωματώνουμε» Οδηγίες που τους αφορούν, με τρόπο που ακυρώνονται οι υπέρ αυτών προβλεφθείσες (αναγκαστικές για την ελληνική νομοθεσία) ρυθμίσεις.
Μας τάσσει, δηλαδή, η Ε.Ε. μια προθεσμία για να μεταφέρουμε στη νομοθεσία μας, ορθά, απλά και αποτελεσματικά, μια ρύθμιση που προβλέπεται με Οδηγία, κι εμείς ναι μεν προβαίνουμε σε νομοθετική ρύθμιση με τίτλο «ενσωμάτωση της τάδε Οδηγίας», ναι μεν στην κεφαλίδα κάθε άρθρου του νομοθετήματός μας αναφερόμαστε στο αντίστοιχο άρθρο της Οδηγίας την οποίαν (υποτίθεται ότι) ενσωματώνουμε ορθά κι απλά, πλην όμως αυθαιρετούμε συστηματικά, αποκλίνοντας από το γράμμα και το πνεύμα των όσων καλούμαστε να ενσωματώσουμε νομοθετικά και «κοροϊδεύουμε», έτσι, την Ευρώπη ότι είμαστε τυπικά και ουσιαστικά εντάξει με τις υποχρεώσεις μας.
Συνήθως «πληρώνουν τη νύφη» οι αδύναμοι, όπως συμβαίνει εν προκειμένω και με τους πρόσφυγες.
Σε μια συγκριτική μελέτη της σχετικής Οδηγίας 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου (ρυθμίζει τις ελάχιστες διαδικασίες με τις οποίες τα κ-μ χορηγούν κι ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα) και του π.δ.90/2008, το οποίο αποκλειστικό σκοπό είχε τη συμμόρφωση με την παραπάνω Οδηγία, διαπιστώνει κανείς την παραπάνω «πρακτική». Δείτε αμέσως παρακάτω αυτολεξεί αντιπαραβολή του κειμένου των δυο αντίστοιχων άρθρων (Οδηγίας και π.δ.) που αφορούν στην κράτηση των προσφύγων:

Άρθρο 18 της Οδηγίας 2005/85/ΕΚ

Κράτηση
1. Τα κράτη μέλη δεν υποβάλλουν σε κράτηση ένα πρόσωπο για
το λόγο και μόνο ότι ζητεί άσυλο.
2. 'Όταν υποβάλλουν έναν αιτούντα άσυλο σε κράτηση, τα
κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ταχείας δικαστικής επανεξέτασης.

Άρθρο 13 π.δ. 90/2008
(Άρθρο 18 Οδηγίας)

Κράτηση των αιτούντων
1. Υπήκοος τρίτης χώρας ή ανιθαγενής, που αιτείται
τη χορήγηση καθεστώτος πρόσφυγα, δεν κρατείται
για μόνο το λόγο ότι εισήλθε και παραμένει παράνομα
στη χώρα. Το πρόσωπο που υποβάλλει αίτημα για τη
χορήγηση ασύλου, κατά το χρόνο που κρατείται και
εκκρεμεί σε βάρος του διαδικασία απέλασης, παραμένει
υπό κράτηση και η αίτησή του εξετάζεται με απόλυτη
προτεραιότητα. Μέχρι την ολοκλήρωση της διοικητικής
διαδικασίας ασύλου δεν απελαύνεται.
2. Ο οικείος Αστυνομικός Διευθυντής και προκειμέ−
νου περί Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής
και Θεσσαλονίκης ο αρμόδιος για θέματα αλλοδαπών
Αστυνομικός Διευθυντής ή ανώτερος αξιωματικός, που
ορίζεται από τον οικείο Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή,
μπορεί με απόφασή του και σε συνεργασία με την αρ−
μόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, να περιορίζει τους αιτούντες άσυλο σε
κατάλληλο χώρο όταν, και για όσο χρόνο, τούτο απαι−
τείται για τον προσδιορισμό των συνθηκών εισόδου, της
ταυτότητας και προέλευσης των μαζικά λάθρα εισερ−
χόμενων αιτούντων ή όταν συντρέχουν λόγοι δημοσίου
συμφέροντος ή δημόσιας τάξης ή όταν αυτό κρίνεται
αναγκαίο για την ταχεία και αποτελεσματική διεκπε−
ραίωση της ως άνω διαδικασίας. Το χρονικό διάστημα
του περιορισμού σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να
υπερβαίνει τις εξήντα (60) ημέρες.
3. Οι αιτούντες άσυλο που κρατούνται ή περιορίζο−
νται σε κατάλληλο χώρο σύμφωνα με τις προηγούμε−
νες παραγράφους έχουν τα δικαιώματα προσφυγής και
υποβολής αντιρρήσεων που προβλέπονται στην παρ. 3
του άρθρου 76 του ν. 3386/2005.
4. Στις περιπτώσεις κράτησης ή περιορισμού των αι−
τούντων, οι αρμόδιες αρχές παραλαβής και εξέτασης, με
την επιφύλαξη των διεθνών και εθνικών κανόνων δικαίου
που διέπουν την κράτηση, εφαρμόζουν τα ακόλουθα:
α. μεριμνούν ώστε οι γυναίκες να κρατούνται ή τί−
θενται υπό περιορισμό σε χώρο χωριστά από τους
άντρες.
β. αποφεύγουν την κράτηση ή τον περιορισμό των
ανήλικων, ειδικότερα των παιδιών που έχουν χωριστεί
από τις οικογένειές τους και των ασυνόδευτων ανη−
λίκων.
γ. αποφεύγουν την κράτηση ή τον περιορισμό εγκύων
σε προχωρημένη εγκυμοσύνη ή λεχώνων.
δ. παρέχουν στους κρατούμενους ή στους υπό περιο−
ρισμό τελούντες την προσήκουσα ιατρική φροντίδα.
ε. διασφαλίζουν το δικαίωμα για νομική εκπροσώπηση
των κρατούμενων ή των υπό περιορισμό τελούντων.


Πέραν της εξόφθαλμης εκτροπής από το κείμενο και το νόημα της παραπάνω Οδηγίας, ο Έλληνας νομοθέτης αποφάσισε, στα τέλη Ιουλίου, να τροποποιήσει διατάξεις του παραπάνω νομοθετήματος (και άρα της Οδηγίας;;;) με το π.δ. 81/2009, το οποίο η «Ελληνική Δράση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα» έχει καυτηριάσει πολλάκις. Με την τροποποίηση αυτήν η αρχική απόρριψη των αιτημάτων ασύλου από την Αστυνομία, θα κρίνεται ΠΑΛΙ από την Αστυνομική Αρχή (να υποθέσουμε εκπαιδευμένη-ειδικευμένη στα λεπτά ζητήματα της προσφυγιάς και της νομικής της φύσης, με εγγυήσεις αμεροληψίας, λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας του κρίνοντος σε δεύτερο βαθμό οργάνου;)

Τέλος, όσον αφορά στο πρόσφατα αναδειχθέν φαινόμενο της Παγανής, η «Ελληνική Δράση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα» έχει να παρατηρήσει ότι Η ΚΡΑΤΗΣΗ των εκατοντάδων αυτών παιδιών, υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες που αυτή λαμβάνει χώρα, είναι ΕΝΤΕΛΩΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗ, ως αντικείμενη, πέραν των παραπάνω, στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/83/ΕΚ (άρθρο 30, που ορίζει συγκεκριμένες συνθήκες φύλαξης των ανηλίκων ασυνόδευτων αιτούντων άσυλο προσώπων) αλλά και της Οδηγίας 2005/85/ΕΚ (βλέπετε παραπάνω το άρθρο 18) και συνακόλουθα του ά. 13 του π.δ. 90/2008, όπως «κακήν κακώς» την ενσωμάτωσε στην ελληνική έννομη τάξη!
Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, η χώρα μας είναι πάλι έκθετη και κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπη με μιαν ακόμα καταδίκη.

Κυριακή, 26 Ιουλίου 2009

Εκτός συνόρων οι αντιδράσεις για την ισoπέδωση του καταυλισμού των προσφύγων στην Πάτρα

Βρετανοί ακαδημαϊκοί απευθύνουν σκληρή επιστολή διαμαρτυρίας προς την ελληνική κυβέρνηση για την «απάνθρωπη και αποκρουστική» – όπως τη χαρακτηρίζουν – επιχείρηση της αστυνομίας ενάντια στον προσφυγικό καταυλισμό της Πάτρας. Την ίδια στιγμή, στις 30 Αυγούστου θα παραδοθεί, σύμφωνα με τα συμβόλαια εργολαβίας, ο πρώτος χώρος συγκέντρωσης μεταναστών στη Ριτσώνα της Εύβοιας.
Ομάδα Βρετανών ακαδημαϊκών, σοκαρισμένοι από την απάνθρωπη επίθεση της ελληνικής αστυνομίας προς τον καταυλισμό μεταναστών στην Πάτρα απευθύνει επιστολή – καταπέλτη προς την ελληνική κυβέρνηση, απαιτώντας απαντήσεις για τη νομική και ηθική ευθύνη των ατόμων που σχεδίασαν και υλοποίησαν τις βιαιοπραγίες. Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής:
«Ως ακαδημαϊκοί στον τομέα της έρευνας σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κοινωνικής ανισότητας, καταδικάζουμε απερίφραστα την πρόσφατη χρήση βίας κατά των μεταναστών στην Πάτρα. Η Ελλάδα έχει καταγγελθεί επανειλημμένως από διεθνείς οργανισμούς για την κακομεταχείριση των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο. Τις τελευταίες εβδομάδες, γίναμε μάρτυρες μιας ακόμα πιο έντονης δαιμονοποίησης και στοχοποίησης των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο. «Τιμωρητικού» χαρακτήρα επιθέσεις της αστυνομίας παρουσιάζονται ως η λύση στο πρόβλημα και οι αρχές διοχετεύουν στα ΜΜΕ ένα ξενοφοβικό παραλήρημα και αντίστοιχες εικόνες. Ως αποτέλεσμα, υπάρχει μια δραματική αύξηση των περιστατικών βίας απέναντι στους μετανάστες. Οι αρμόδιες αρχές, φαίνεται ότι όχι μόνο ανέχονται τις επιθέσεις των φασιστικών ομάδων σε άτομα και οικογένειες, αλλά επιπλέον οργάνωσαν μια βίαιη και παράνομη επιχείρηση ενάντια στον καταυλισμό προσφύγων της Πάτρας. Χιλιάδες μετανάστες μένουν εδώ και πάνω από οκτώ χρόνια σε αυτόν τον αυτοσχέδιο καταυλισμό, χωρίς καμία απολύτως βοήθεια ή προστασία από το ελληνικό κράτος. Οι ελληνικές αρχές κατέστησαν αδύνατη για αυτούς ακόμα και την υποβολή αίτησης για παροχή ασύλου, με το να μη τους παρέχουν πρόσβαση ούτε καν στις απαραίτητες υπηρεσίες. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος οι μετανάστες γίνονταν συστηματικά θύματα εκφοβισμού από την αστυνομία και το λιμενικό σώμα και σημαδεύονταν ως «παράνομοι». Ωστόσο, τίποτα δεν μπορούσε να προετοιμάσει την τοπική κοινωνία της Πάτρας και τις ομάδες πολιτών που εθελοντικά βοηθούν τους μετανάστες για αυτό που έμελλε να συμβεί την περασμένη βδομάδα. Τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, 12 Ιουλίου, και χωρίς καμία προηγούμενη προειδοποίησης, εκατοντάδες πλήρως οπλισμένοι αστυνομικοί οργάνωσαν μια απάνθρωπη και αποκρουστική επιχείρηση. Όπως τονίζουν η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τοπικές οργανώσεις τις Πάτρας, βασικές οδικές αρτηρίες της Πάτρας αποκλείσθηκαν και απαγορεύθηκε η πρόσβαση στον καταυλισμό. Οι κρατικές αρχές συνέλαβαν εκατοντάδες μετανάστες, κατέστρεψαν και έκαψαν τον καταυλισμό και τα καταλύματα, ακόμα και προσωπικά αντικείμενα, ταξιδιωτικά έγραφα και το τζαμί του καταυλισμού. Οι μετανάστες που είχαν ταξιδιωτικά έγγραφα μεταφέρθηκαν προσωρινά σε ένα τοπικό ξενοδοχείο. Οι υπόλοιποι συνελήφθησαν και δεν υπάρχει καμιά πληροφορία για το πού βρίσκονται. Είναι πολύ πιθανόν ότι ένας αριθμός από ασυνόδευτους ανηλίκους βρίσκεται ανάμεσα στους συλληφθέντες, καθώς οι απόφαση για το αν κάποιος είναι «ανήλικος» επαφίεται... στην κρίση των αστυνομικών που έκαναν την απάνθρωπη επιχείρηση. Επίσης μας ανησυχεί το ενδεχόμενο να επαναπατρισθούν με τη βία αρκετοί μετανάστες από το Αφγανιστάν. Τα πράγματα δεν είναι καλύτερα για τους «τυχερούς» που διέφυγαν τη σύλληψη. Χωρίς καμία υποδομή για προστασία και υποστήριξη, εκατοντάδες μετανάστες βρίσκονται αυτή τη στιγμή διασκορπισμένοι και τρομοκρατημένοι στο κέντρο της Πάτρας, χωρίς να μπορούν να καλύψουν ούτε τις βασικές ανθρώπινές τους ανάγκες.
Απαιτούμε απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις:
- Η εν λόγω επιχείρηση στερούνταν νομικής και ηθικής βάσης. Ποιος την αποφάσισε;
- Γιατί η επιχείρηση έλαβε χώρα χωρίς καμία προηγούμενη προειδοποίηση και κυρίως χωρίς να έχει διασφαλισθεί ότι θα υπάρχει πρόσβαση σε άλλους τόπους υποδοχής;
- Πόσοι μετανάστες συνελήφθησαν και πού ακριβώς κρατούνται;
- Πώς διασφαλίσθηκε ότι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι δεν κακοποιήθηκαν;
- Γιατί δε δίνεται η δυνατότητα στους μετανάστες να υποβάλουν αίτηση για άσυλο;
- Υπάρχουν σχέδια για υποχρεωτικό επαναπατρισμό τους, χωρίς προηγούμενη δυνατότητα για υποβολή αίτησης για παροχή ασύλου;
- Θα συνεχίσει η Ελλάδα να ανέχεται τις ρατσιστικές και ξενοφοβικές επιθέσεις ενάντια στους μετανάστες και τις οικογένειές τους;
Σε περίπτωση απουσίας μιας επίσημης απάντησης, επιφυλασσόμαστε να ασκήσουμε το δικαίωμά μας να επισκεφθούμε την περιοχή και να χρησιμοποιήσουμε κάθε μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας για να διασφαλίσουμε ότι οι αρχές και τα άτομα που εμπλέκονται θα λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους.
Prof. Alex Callinicos, Kings College London
Dr. Karen Evans, University of Liverpool
Dr. Iain Ferguson, University of Stirling
Prof. Chris Jones, University of Liverpool
Dr. Vasilios Ioakimidis, Liverpool Hope University
Dr. Michael Lavalette, Liverpool Hope University
Mr. Peter Marsden Blackpool Local Government Unison (personal capacity)
Mrs. Julia Orry, Blackpool Branch Secretary (personal capacity).
Mrs. Laura Penkenth, University of Manchester»
Νέος «χώρος συγκέντρωσης» παραδίδεται στη Ριτσώνα Την ίδια στιγμή – όπως αποκαλύπτει σε δημοσίευμά της η εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» – η κυβέρνηση προχωρεί ακάθεκτη στην υλοποίηση των σχεδίων για δημιουργία νέων χώρων συγκέντρωσης και κράτησης των παράνομων μεταναστών. Ήδη τα γραφειοκρατικά προβλήματα ξεπεράστηκαν και το υπουργείο Εσωτερικών υπέγραψε με τους εργολάβους τα συναφή συμβόλαια, τα οποία μάλιστα καθορίζουν και την ακριβή ημερομηνία παράδοσης των στρατοπέδων. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο πρώτος χώρος που θα παραδοθεί είναι το εγκαταλελειμμένο στρατόπεδο της Αεροπορίας στη Ριτσώνα Ευβοίας, για το οποίο ο εργολάβος υπέγραψε συμφωνία με ημερομηνία παράδοσης την 30η Αυγούστου. Πρόκειται για εγκαταστάσεις που στέγαζαν πριν από μία δεκαετία το 2ο Κέντρο Αεροπορικού Ελέγχου της Πολεμικής Αεροπορίας. Το στρατόπεδο βρίσκεται στον δρόμο που συνδέει τη Χαλκίδα με την Εθνική Οδό και σε σημείο που, όπως εκτίμησαν οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ., είναι εύκολο να φυλαχθεί. Η συνολική έκταση του στρατοπέδου, στο οποίο τώρα υπάρχει μια μικρή φρουρά, είναι 50 στρέμματα και εκτός από μερικά γραφεία υπάρχουν εγκαταστάσεις μαγειρείου και μερικές αποθήκες. Οι εργολάβοι τοποθετούν προκατασκευασμένα κτίρια, ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. στον χώρο θα μπορούν να κρατηθούν 1.000-1.500 άνθρωποι.